Sunday, October 13, 2013

Teori Marxism3.2 Teori Marxism

Teori yang dihasilkan ini adalah berasal dari idea Marx dan Engels yang dimanifestasikan hasil daripada penulisan mereka.Menurut teori ini terdapat 4 perkara atau ciri-ciri asas yang perlu dikuasai. Asas-asas bagi teori inilah yang akan menerangkan idea sebenar perjuangan Marx dan Engels dan kesemua asas ini perlu di fahami dengan baik.
Asas atau ciri yang pertama ialah eksploitasi kelas. Menurut asas ini, kita diperlihatkan oleh Marx tentang bagaimana pengeksploitasian antara masyarakat atau kelas yang berbeza berlaku.Hal ini dilihat oleh Marx sebagai bibit utama bagi kapitalisme dan perdagangan bebas. Dalam kapitalisme, keuntungan para kapitalis dapat dikecapi dengan perbezaan antara hasil pengeluaran dengan kos pengeluaran yang merangkumi kos tenaga buruh.
Dalam konteks ini dapat diperlihatkan bahawa semakin rendah kos pengeluaran, semakin rendahlah kos tenaga buruh. Hal ini kerana, kapitalisme adalah berasaskan pembayaran yang diberi kepada pekerja yang mana nilainya adalah lebih rendah dari nilai barang yang dihasilkan.Perkara ini menunjukkan betapa rendahnya nilai manusia yang dikawal oleh segolongan yang berkepentingan dalam ekonomi dan kaya atau berkuasa.
Ciri yang kedua pula ialah berkenaan base dan superstructure. Base dan superstructure ini adalah istilah yang digunakan untuk memahami suatu konsep kehidupan dalam masyarakat yang cuba digambarkan oleh Marx. Idea Marx ini juga cuba memberi gambaran bahawa terdapat kaitan antara dua entiti yang berbeza ini. Akan tetapi apakah takrifan sebenar base dan superstructure ini dan apakah hubungkaitnya?
Base menurut Marx adalah kesedaran masyarakat sosial terhadap sesuatu isu yang meliputi semua aspek kemanusian. Superstructure pula menakrifkan suatu institusi yang wujud sama ada institusi politik mahupun perundangan. Teori Marxism ini memperlihatkan bagaimana kesedaran ini akan mewujudkan sebuah intitusi yang bergerak. Hal ini kerana, mereka melihat bahawa base hanya sekadar organisasi sosial yang cuma mampu berfikir dan perubahan itu hanya dapat berlaku melalui sebuah badan yang berorganisasi iaitu superstructure atau institusi itu tadi.
Berdasarkan perkara ini, kita dapat mengetahui bahawa base dan superstructure ini saling bergantungan dalam aspek kehidupan seharian.Marx juga sering menggunakan contoh pengeluaran sesebuah produk dalam penghasilan sesebuah barangan asas. Namun begitu, perkara ini tetap sama dengan kedua-duanya saling bergantungan antara satu sama lain dalam mempelopori kehidupan.
Ciri seterusnya adalah berkenaan dengan kesedaran kelas atau class consciousness. Kesedaran kelas bermaksud kesedaran sesebuah masyarakat mengenai kepentingan diri dan masyarakat mereka dan juga disekeliling mereka. Kesedaran ini terbentuk dengan mereka mengetahui bahawa mereka adalah kalangan masyarakat yang berupaya dan mempunyai kapasiti dari segi tenaga dan bilangan bagi memperjuangkan segala kehendak mereka.Signifikannya, kesedaran kelas ini adalah asas yang paling penting untuk mencetus dan menjayakan sebuah revolusi.
Dalam konteks kehidupan masyarakat, pembahagian masyarakat kepada kelas-kelas sosial adalah berdasarkan tahap kekayaan atau kekukuhan ekonomi sahaja.Walau bagaimanapun, Marx berpendapat bahawa sesebuah kelas atau struktur sosial itu dapat dikelaskan dengan berdasarkan hubungan mereka dengan kaedah pengeluaran dan pembuatan. Hal ini menunjukkan bagaimana Marx melihat bahawa kelas itu mampu diubah atas dasar keupayaan, kapasiti atau bilangan majoriti dan ini mampu menggerakkan satu perubahan struktur masyarakat dan ini yang cuba dijelaskan bahawa revolusi boleh berlaku dengan timbulnya kesedaran kelas.
Ciri yang terakhir bagi teori Marxism ini ialah kesedaran palsu masyarakat atau false consciousness. Dalam The German Ideology karya Marx, beliau menghuraikan tentang kesedaran palsu dan bagaimana perkara ini diterapkan dalam masyarakat.Menurutnya, lapisan masyarakat ‘superstructure’ telah menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk memberi kesedaran palsu kepada masyarakat.Istilah carrot and stick sangat sesuai untuk dijadikan analogi bagi situasi ini. Dengan cara ini, masyarakat bawahan digula-gulakan oleh golongan atasan tentang keadaan ekonomi, status kehidupan masyarakat dan lain-lain dengan menyembunyikan kebenaran sebenar.
Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat ditenangkan supaya mereka merasakan bahawa pembangunan dan kesenangan dapat mereka kecapi melalui sistem kapitalisme walhal mereka mendapat keuntungan yang terlalu sedikit berbanding golongan yang mengula-gulakan mereka yakni golongan masyarakat ‘superstructure’. Golongan ini bertindak hanya untuk kepentingan individu dan masyarakat mereka dengan mengaut segala keuntungan yang ada.Bagi masyarakat yang kurang peka dan prihatin, inilah bahana yang sering menimpa mereka.
Melalui pendekatan teori ini, kita dapat mengetahui bahawa tujuan sebenar Marx ialah untuk menyedarkan masyarakat yang terkongkong dan di eksploitasi berdasarkan kedudukan mereka. Marx membawa teori melalui kesemua ciri-ciri ini hanya dengan satu matlamat akhir yakni untuk membangkitkan kesedaran rakyat bawahan bahawa mereka sering ditindas oleh masyarakat atasan. Demikianlah juga dengan idea dan perjuangan Marx untuk menghapuskan kelas masyarakat dan membawa satu konsep kesamarataan.SUKA BACA? SILA LIKE DAN KOMEN =)

Comments
0 Comments

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...